NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM "GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG GẮN LIỀN VỚI HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG VÀ SẢN XUẤT"

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Tân Yên về triển khai các mô hình giáo dục điểm trong nhà trường đối với cấp tiểu học, năm học 2018-2019, Trường TH Lam Cốt đã tổ chức hiện mô hình “Giáo dục nhà trường gắn liền với hoạt động lao động và sản xuất”.