NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM "GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG GẮN LIỀN VỚI HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG VÀ SẢN XUẤT"