HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK LỚP 3 NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM CỐT

 

       Hội đổng lựa chọn SGK lớp 3 năm học 2022 - 2023 trường tiểu học Lam Cốt đã tiến hành nghiên cứu nội dung của từng bộ SGK được các nhà xuất bản giới thiệu, trên tinh thần làm việc hết sưc nghiêm túc, các thành viên trong hội đồng đánh giá, so sánh từng cuốn sách để lựa chọn bộ sách phù hợp về nội dung cũng như có chất lượng cao để đưa vào giảng dạy trong năm học tới đối với lớp 3

                      Hội đồng lựa chọn SGK lớp 3 trong buổi đánh giá các đầu sách của các nhà xuất bản

 

 

      Sau thời gian đánh giá, nghiên cứu ký lưỡng Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và lựa chọn bộ sách Cánh Diều làm tài liệu đưa vào giảng dạy và học tập cho các em học sinh lớp 3 năm học 2022 - 2023

 

                                                                                                                                 Tin bài: CTV Giáp Văn Thành